Нашите цели

Фондация "Дневникът на мама и татко" е нестопанска организация в обществена полза и има за цел:

  1. Да подкрепя родителите и професионалистите в осигуряването на навременна и адекватна грижа за пълноценно развитие и достигане на пълния потенциал на децата.
  2. Да съдейства родителите и грижещите се да осъзнават своята най-значима роля през първите години за бъдещото здраве и благополучие децата и да прилагат адекватни знания и умения.
  3. Да подпомага изграждането на по-добро взаимодействие между родители и професионалисти с цел осигуряването на подкрепяща, адекватна и системна грижа и проследяване на развитието на децата.
  4. Да популяризира съвременните и най-нови знания и подходи в областта на превенция на социално значими и други заболявания, проследяване на развитието на детето и ранното разпознаване на рискови състояния с цел подобряване на родителските и професионалните практики.
  5. Да съдейства за развиване на политики и инструменти, подкрепящи ранното детско развитие и мултидисциплинарния подход по отношение на детското здраве и развитие.

Годишен доклад за 2019 г. тук.

Годишен доклад за 2020 г. тук.